nganlau.com
Đại Cương Về Duy Dân
Duy Dân là chủ nghĩa hay triết học Lý Đông A (LĐA) nhắm vào sự xây dựng (giáo dục) con người và từ con người xây dựng xã hội, quốc gia và từ quốc gia kết hợp thành khu vực (tập thể quốc gia như ASE…