nganlau.com
Lý Đông A, ông là ai?
Đa số người Việt chỉ nghe đến Lý Đông A (LĐA) trong thời kỳ lịch sử 1920-1945 và những biến cố thời cuộc làm cho mọi người quên lãng cho đến khi nhân loại bước vào ngưỡng cửa của thế kỷ 21. Khi cộn…