nganlau.com
Khủng Khoảng Dân Chủ Tại Pháp
(Macron asks a restive France: What would you like to change? Colette Davidson . Christian Science Monitor •February 11, 2019 ) Khi Tổng Thống Macron hỏi những người biểu tình “các bạn muốn t…