nganlau.com
Sinh Mệnh Tâm Lý
Ghi Chú NL: Tất cả các nhà chính trị, từ độc tài đến dân chủ, đều dùng đòn tâm lý để làm cho người dân ngoan ngoan tiếp tục làm “nô lệ” cho chính những người nắm quyền thống trị. Đảng csvn không nằ…