nganlau.com
Ý Nghĩa Ỷ Tha, Tự Kỷ, Động Tha
Là Gì? Ỷ Tha tức là sự nhờ cậy, dựa vào, nương tựa vào, học hỏi từ người khác. Tự Kỷ là tự mình học hỏi từ những người khác; tự mình đặt ra những kỷ luật dành cho chính mình để kiện toàn nhân cách …