nganlau.com
Bức Tường
Nước Mỹ tranh cãi về chuyện bức tường biên giới Mỹ-Mễ. Chúng ta học được bài học gì? Các nhà chính trị thường muốn chứng tỏ “ta làm được việc”. Nhưng là lãnh đạo thì phải nhìn xa, suy nghĩ kỹ. Có t…