nganlau.com
Học Làm Người
Những người Việt lớn lên trong Xã Hội Chủ Nghĩa và có may mắn chạy ra nước ngoài, họ biết đồng tiền không làm nên con người. Họ muốn được như những người dânVNCH. Có người hỏi: làm sao ăn nói được …