nganlau.com
Hán Gian
Đọc Tam Quốc Chí ai cũng cho Lưu Bị (nhà Hán) là người ngay, Tào Tháo (nhà Ngụy) là kẻ gian. Có người bàn ngược lại. Vậy ai gian? Phải đến thời Tập cận Bình mới biết giống Hán là gian hùng. Ác vì n…