nganlau.com
Niềm Tin Vào Tuổi Trẻ Việt
Ghi Chú NL: Lực lượng trẻ là lực lượng năng động và cũng là chủ lực khởi đầu của bất cứ cuộc cách mạng đã từng xảy ra trên thế giới. Gọi là khởi đầu bởi nếu 10 ngàn tuổi trẻ đứng lên thì gia đình, …