nganlau.com
Môi Trường và An Ninh
Ghi Chú NL: Môi sinh tại VN ngày trở nên càng trầm trọng mà người dân không có tiếng nói ngoại trừ tiếp tục chịu đựng những tai hại của môi sinh do các công ty xả thải vô tội vạ. Môi sinh ảnh hưởng…