nganlau.com
Viết Cho Đồng Bào Tôi
Ghi Chú NL: Bài viết dưới dây của VHL lấy tựa đề Viết Cho Đồng Bào Tôi làm chúng ta chợt nhớ bản nhạc của nhóm Du Ca tại miền Nam trước 1975 cái tên Cho Đồng Bào Tôi. Hơn 40 năm thống nhất đất nước…