nganlau.com
Nhân Cách
Ghi Chú NL: Cụ Lý Đông A cho rằng “Nhân Cách tức là nguyên tắc nhân sinh tiêu chuẩn” và “Nhân cách như thế còn là nguyên tắc của nhân đạo quan hệ và là nguyên tắc của lý tưởng văn minh”. Bài viết …