nganlau.com
Nhân Cách và Chức Vụ
Theo Wikimedia thì “Nhân Cách là hệ thống phẩm giá của một người, được đánh giá từ mối quan hệ giữa người đó với bản thân và với môi trường. Cũng có thể hiểu, nhân cách là tư cách làm người”. Làm n…