nganlau.com
Nền Giáo Dục Ngày Càng Kỳ Lạ và Tỏ Ra Nguy Hiểm
Ghi Chú NL: Văn hóa Việt đã hoàn toàn mất gốc. Lịch sử Việt được cạo sửa để đáp ứng nhu cầu Hán hóa của giặc phương Bắc hôm nay với sự tiếp tay của thái thú thời đại là đãng csvn. Tuy nhiên, theo ý…