nganlau.com
Chiến Lược Xóa Tiếng Việt
Ghi Chú NL: Những ai quan tâm đến tiếng Việt thừa hiểu rằng đề nghị của ông tiến sĩ Bùi Hiền trong việc sửa đổi tiếng Việt là một nguy hiểm. Cái đề nghị của ông Bùi Hiền, dựa vào cái bằng cấp ngoại…