nganlau.com
Đọc bản tin Võ Văn Thưởng trên Internet (vovanthuong.org)
Nghe tin ông Thưởng là ngôi sao của đảng đang lên, có thể là người mở đường cho đảng tiến về tương lai… bèn lên Internet tìm đọc. Thấy bài của bồi bút Hoàng Nguyên nào (chắc được chỉ thị của Thưởng…