nganlau.com
Kiến Thiết Dưới Góc Nhìn Của Lý Đông A (P4)
Đấu Tranh Của Kiến Thiết “Cách mạng bằng phương thức huyết chiến, ấy là tuyệt đối phá hoại; tuyệt đối phá hoại là nhằm vào sự tiêu diệt tuyệt đối địch nhân. Đừng tưởng lầm rằng tuyệt đối phá hoại l…