nganlau.com
Câu Chuyện Cuối Năm … !
Ghi Chú NL: Cuối năm dạo một vòng trên FB gặp được câu chuyện đáng đọc. Câu chuyện rất là Con Người, nói lên cái tính nhân bản của con người hiện rõ ra. Tuy nhiên, câu chuyện nói lên cái sự thật đa…