nganlau.com
Bài Học Xã Hội Chủ Nghĩa
Ghi Chú NL: Lịch sử của nhân loại là những bài học quá khứ nhưng hữu ích cho tương lai. Nhìn quá khứ để đánh giá hiện tại và từ đó rút ra bài học cho chính bản thân để chuẩn bị cho một tương lai tư…