nganlau.com
Duy Nhân Cương Thường: Nhu Cầu Tự Do (P4)
Quyền tự do thành lập hội đoàn Nhìn về lịch sử của loài người, Con Người trải qua nhiều thời kỳ và từ những trải nghiệm của mỗi thời kỳ, Con Người rút ra được bài học để áp dụng vào thực tế tốt hơn…