nganlau.com
Định Nghĩa Lại Nhân Dân Trong Hiến Pháp
Kể từ năm 1945 đến nay, nhà nước Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã đưa ra bốn bản Hiến Pháp khác nhau nhưng chưa bao giờ người dân được quyền tham dự vào việc quyết định sinh mệnh chính trị của mì…