nganlau.com
VN-2020:  Tác Dụng Xâm Thực Của Trung Cộng
Sự kiện ASEAN họp 2017 và hoàn toàn chịu sự chủ động của TC cho thấy chính sách xâm thực của TC đang nuốt dần khối ASEAN. Sự dãy dụa VN cho thấy tình thế tuyệt vọng mà có lẽ nếu có hàng không mẫu h…