nganlau.com
Góp Ý Xây Dựng Thể Chế Dân Chủ (P3)
Quốc phòng Nhật là quốc gia giống VN, gần Trung Cộng (TC), nước nhỏ, hay bị thiên tai nhưng sau thế chiến thứ 2 đã xây dựng thể chế dân chủ với kinh tế hùng mạnh. Khi TC phát triển kinh tế từ 1990…