nganlau.com
Phản biện cộng sản, bổ xung K. Marx
Chớp bể mưa nguồn kéo khắp miền Sá chi tắm gội, sát ruân chuyên Bút nghiên đèn sách đều sai lạc Kim cổ, Đông Tây cũng hão huyền Ví biết lửa hương tìm chắp nối Là hay vàng đá để trao truyền Văn minh…