nganlau.com
Finland và Scotland thí nghiệm với chế độ Căn bản lợi tức phổ thông
(Finland, Scotland Experiment With Universal Basic Income) PranshuRathi, International Business Times Tue, Jan 3 12:10 AM PST Trong một nỗ lực chống thất nghiệp, nghèo đói và bất bình đẳng trong xã…