nganlau.com
Lời Chúc Đầu Năm
Năm mới sắp đến, chẳng biết phải viết gì để gửi đến các bạn FB của mình cũng như gửi đến dân tộc Việt, giống nòi Việt. Viết thì có nhiều vấn đề để viết nhưng viết như thế nào để dân tộc Việt nhìn đ…