nganlau.com
Hong Kong Đây. Việt Nam Đâu?
Khi tuổi trẻ Hong Kong (HK) đứng lên biểu tình phản đối nhà cầm quyền Trung Cộng ngăn chận tiến trình dân chủ của HK bằng cách chỉ định nhà lãnh đạo HK. Đây chỉ là những học sinh trung học, tuổi đờ…