nganlau.com
Trách Nhiệm Con Người (Phần 2)
Trách nhiệm đối xã hội, đất nước và dân tộc Trách nhiệm đối với xã hội, đất nước và dân tộc là điều rất là bao la, khó nói. Tuy nhiên, chúng ta phải cùng nhau nhìn nhận vài điểm căn bản, để nhận đị…