nganlau.com
Nói Với Lãnh Tụ CSVN Đương Nhiệm
(Các Chủ Tịch Đảng, Thủ Tướng, Tổng Bí Thư đương nhiệm) Chào ông (Chủ Tịch Đảng, Thủ Tướng, Tổng Bí Thư), ông có huỡn (rảnh) không? Chúng ta nói chuyện đời một chút. Đừng nói là ông bận rộn. Tất cả…