nganlau.com
Trách Nhiệm Con Người (phần 1)
Ở những nước tự do dân chủ, sự giáo dục của trẻ em từ thuở nhỏ luôn luôn nói đến trách nhiệm của Con Người mà tiêu biểu là trách nhiệm của chính bản thân của trẻ đối với cá nhân mình và những người…