nganlau.com
Con Người — Điểm Khởi Đầu
Vấn nạn của xã hội, của cộng đồng, của quốc gia, của dân tộc, hay của toàn thế giới đều bắt đầu từ con người. Con người có thể tạo ra những sản phẩm tối tân để phục vụ con người và đồng thời cũng t…