newdrugapprovals.org
METHYL DOPA
L-Methyldopa Molecular FormulaC10H13NO4 Average mass211.214 Da Name : Methyldopa Synonym : 3-hydroxy-alpha-methyl-L-tyrosine Mol Formula : C10H13NO4 CAS : 555-30-6 (S)-(-)-α-Methyldopa L-Methyldopa…