newdrugapprovals.org
SK1-I , BML 258
SK1-I , BML 258 Sphingosine kinase 1 (SphK1) inhibitor; antiproliferative (1E)-1,2,4-Trideoxy-4-(methylamino)-1-(4-pentylphenyl)-D-erythro-pent-1-enitol (E,2R,3S)-2-(Methylamino)-5-(4-pentylphenyl)…