newdrugapprovals.org
SY-008
SY-008 CAS 1878218-66-6 FREE FORM 1480443-32-0 SGLT1 inhibitor (type 2 diabetes), β-D-Glucopyranoside, 4-[[4-[(1E)-4-(2,9-diazaspiro[5.5]undec-2-yl)-1-buten-1-yl]-2-methylphenyl]methyl]-5-(1-methyl…