newdrugapprovals.org
Batimastat, バチマスタット
Batimastat バチマスタット Formula C23H31N3O4S2 cas 130370-60-4 Mol weight 477.6399 Butanediamide, N4-hydroxy-N1-(2-(methylamino)-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl)-2-(2-methylpropyl)-3-((2-thienylthio)methyl)-,…