newdrugapprovals.org
LY 3104607
LY3104607 (3S)-3-[4-[[2-(2,6-Dimethylphenyl)-[l,2,4]triazolo[l,5-a]pyridin-6-yl]methoxy]phenyl]hex-4-ynoic Acid (3S)-3-[4-[[2-(2,6-dimethylphenyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl]methoxy]phenyl…