newdrugapprovals.org
GLIMEPIRIDE
Glimepiride Molecular FormulaC24H34N4O5S Average mass490.616 Da HOE 490 UNII:6KY687524K 3-Ethyl-N-{2-[4-({(E)-hydroxy[(trans-4-methylcyclohexyl)imino]methyl}sulfamoyl)phenyl]ethyl}-4-methyl-2-oxo-2…