newdrugapprovals.org
PF 2562
PF 2562 CAS 1609258-91-4 MF C19 H17 N5 O MW 331.37 1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine, 4-[4-(4,6-dimethyl-5-pyrimidinyl)-3-methylphenoxy]- Inventors Jennifer Elizabeth Davoren, Amy Beth Dounay, Ivan Viktor…