newdrugapprovals.org
BMS-960
BMS-960 PRECLINICAL (S)-1-((S)-2-Hydroxy-2-(4-(5-(3-phenyl-4-(trifluoromethyl)isoxazol-5-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl)ethyl)piperidine-3-carboxylic Acid 3-Piperidinecarboxylic acid, 1-[(2S)-2-hy…