newdrugapprovals.org
PF 610355 Revisited
PF-610355 Molecular Formula C34H39N3O6S Average mass 617.755 Da PF 610655, PF-00610355; PF-610,355 2-[3-[2-[[(2R)-2-hydroxy-2-[4-hydroxy-3-(methylsulfonylamino)phenyl]ethyl]amino]-2-methyl-p…