newdrugapprovals.org
GNE-272
GNE-272 (S)-1-(3-((2-fluoro-4-(1-methyl-1H-pyrazol-4- yl)phenyl)amino)-1-(tetrahydrofuran-3-yl)-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridin- 5(4H)-yl)ethanone 1-[3-[2-fluoro-4-(1-methylpyrazol-4-yl)anili…