newdrugapprovals.org
GSK-2041706A, Potent GPR119 Receptor Agonists
GSK-2041706A [2-([(1S)-1-(1-[3-(1-methylethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]-4-piperidinyl)ethyl]oxy)-5-[4-(methylsulfonyl)phenyl]pyrazine] 2-[((1S)-1-{1-[3-(1-Methylethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]-4-piperidi…