newdrugapprovals.org
Doravirine, MK-1439
Doravirine, MK-1439……….. AN ANTIVIRAL 3-Chloro-5-({1-[(4-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-3-yl)methyl]-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinyl}oxy)benzonitrile …