newdrugapprovals.org
GLPG 1690
Picture credit….Bethany Halford GLPG 1690 2-[[2-ethyl-6-[4-[2-(3-hydroxyazetidin-1-yl)-2-oxoethyl]piperazin-1-yl]-8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]-methylamino]-4-(4-fluorophenyl)-1,3-thiaz…