newdrugapprovals.org
Talazoparib, BMN 673
Talazoparib, BMN-673, MDV-3800 (2S,3S)-methyl-7-fluoro-2-(4-fluorophenyl)-3-(1-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-5-carboxylate (8S,9R)-5-fluoro-8-(4-fluorophenyl)-9-(1…