newdrugapprovals.org
Omeprazole spectral visit
Omeprazole CAS NO. 119141-89-8 (RS)-5-methoxy-2-((4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl) methylsulfinyl)-1H-benzo[d]imidazole Omeprazole CAS No.: 119141-89-8 Synonyms: ZOLTUM; PRILOSEC; LOSEC; GASTROG…