newdrugapprovals.org
GSK 923295, a CENP-E Inhibitor
GSK-923295A 1088965-37-0 Synonym: GSK-923295; GSK 923295; GSK923295. CENP-E Inhibitor IUPAC/Chemical name: 3-Chloro-N-{(1S)-2-[(N,N-dimethylglycyl)amino]-1-[(4-{8-[(1S)-1-hydroxyethyl]imidazo[1,2-…