newdrugapprovals.org
MSA 100 a serotonin receptor antagonist.
(2E)-N-[2-[2-[(2S)-1-Methyl-2-piperidinyl]ethyl]phenyl]-3-phenyl-2-propenamide (1) (S)-2′[2-1-(methyl-2-piperidyl) ethyl] cinnamanilide (2E)-Λ/-[2-[2-[(2S)-1-Methyl-2-piperidinyl]ethyl]phenyl…