newdrugapprovals.org
Sotagliflozin, LX 4211 in phase 2 For type 1, 2 diabetes
LX 4211, Sotagliflozin, LP-802034 , lex 1287 UNII-6B4ZBS263Y Methyl (5S)-5-[4-chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]-1-thio-beta-L-xylopyranoside β-L-Xylopyranoside, methyl 5-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphe…