newdrugapprovals.org
ERTUGLIFLOZIN
ERTUGLIFLOZIN, PFIZER THERAPEUTIC CLAIM Treatment of type 2 diabetes CHEMICAL NAMES 1. β-L-Idopyranose, 1,6-anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-5-C-(hydroxymethyl)- 2. (1S,2S,3S…